Delta mener: Kommuneøkonomien må styrkes

Kommunene står overfor store utfordringer knyttet til demografi, samtidig som vi opplever økende arbeidsledighet og klimautfordringer hvor også kommunene blir sterkt berørt. Kommunene trenger ekstra midler til å bosette og ivareta behovene til de mange flyktningene som nå kommer til landet. Mange har spesielle utfordringer som krever ekstra oppfølging og ressurser. Satsing på norske kommuner og grunnlag for lokalt næringsliv henger tett sammen. Satsing på grunnleggende infrastruktur er viktig for å skape livskraftige arbeidsplasser over hele landet.

Delta mener at:

  • Det framlagte statsbudsjettet vil føre til svekket tjenestetilbud dersom overføringene til kommunene ikke økes. 
  • Ressursene må komme som frie midler slik at kommunene kan benytte midlene lokalt der det er størst behov og i tråd med lokaldemokratiske beslutninger.
  • Satsing av offentlig utbygging sammen med økte bevilgninger til regional utvikling og nyskaping for å kunne skape nye arbeidsplasser er viktig for å møte noen av de utfordringene vi står overfor. 
  • Det er behov for flere stimuleringstiltak for å skape nye arbeidsplasser. Økt offentlig pengebruk er et raskt og effektivt tiltak for å motvirke økende ledighet og vil komme lokalmiljøer og norske kommuner til gode.
  • Kommunene må få tilstrekkelig overføringer til å ivareta både bosetting og inkludering av flyktninger. De fleste flyktninger skal etter hvert inn i arbeidslivet og det krever at kommunene kan gi alle en god start – både gjennom gode tjenester og gjennom lokale arbeidsplasser.
  • Kommunene har et viktig ansvar for å bidra til et grønt skifte og må ha tilstrekkelig ressurser til å sette i gang lokale klimatiltak

Resolusjonen ble vedtatt av Deltas representantskap 2015.