Delta mener: Ja til et inkluderende arbeidsliv

Deltakelse i arbeidslivet handler om samfunnsmessig inkludering, sosial sikkerhet og mulighet for hver enkelt til å leve et meningsfullt liv. Et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv har plass til og bruk for alle og muliggjør deltakelse i arbeidslivet i alle livsfaser.

Deltakelse i arbeidslivet er helsefremmende gjennom at det gir livsmestring, sosial tilhørighet og følelse av å kunne bidra til fellesskapet. Samtidig er det en kjensgjerning at mange arbeidsplasser ivaretar helseperspektivet for dårlig eller medvirker til utstøting gjennom manglende verdsetting og/eller tilrettelegging.

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv er en forpliktelse til å jobbe for å inkludere og beholde folk i arbeidslivet. Den er et viktig virkemiddel for å redusere sykefravær ved at fokus settes på arbeidsmiljøet og tilrettelegging av arbeidet.

Den nye IA-avtalen stiller større krav til aktivitet i virksomhetene. Ledere har et særskilt ansvar for arbeidsmiljø og nærværsfremmende arbeid, men også verneombud, tillitsvalgte og ansatte selv har et viktig ansvar for å medvirke til et helsefremmende arbeidsmiljø og et reelt inkluderende arbeidsliv.

Delta mener at

  • Alle parter i avtalen har et ansvar for å fremme inkludering, se verdien av mangfold og bidra til å gi rom for at alle kan yte en innsats basert på sin kompetanse i arbeidslivet.
  • Arbeidsplassen er den sentrale arena for IA-arbeidet.
  • Partene sentralt må ta sitt ansvar for å informere og gjøre ledere og tillitsvalgte i stand til å ivareta sine roller.
  • Kompetent, ansvarliggjort og tilstedeværende ledelse av virksomhetene, sammen med individualisert tilrettelegging er den viktigste nøkkelen til lavere sykefravær. Alle ansatte har behov for å bli sett, verdsatt og fulgt opp i sin daglige virksomhet.
  • Arbeidslivet og den enkelte arbeidsplass må være innrettet slik at det er rom for at alle ikke må yte 100 prosent hele tiden.
  • Ikke bare den enkeltes livsverd, men også samfunnets behov for kompetent arbeidskraft tilsier at alle må slippe til og gjøre en innsats i arbeidslivet.
  • Alle virksomheter må ta sitt ansvar for et helhetlig og godt arbeidsmiljø for sine ansatte og unngå å skyve ansvaret for sin egen manglende oppfølging over på samfunnet.
  • Riktig bruk og verdsetting av kompetanse samt faste og hele stillinger er sentrale forhold som virker forebyggende på utstøting fra arbeidslivet.

Vedtatt av Hovedstyret 29. april 2010