Delta mener: Hei sjef! Vi inviterer deg til samarbeid for felles sak.

Årets kommune-og fylkestingsvalg har valgt folkevalgte i bydelsutvalg, kommunestyrer og fylkesting for de neste 4 år. Politikere har både en ombuds- og styringsrolle, og som del av styringsrollen er også arbeidsgiveransvaret. Folkevalgte er arbeidsgivere- og de er sjefer for de ansatte i bydeler, kommunestyrer og fylkeskommunen.

Delta vil være partner i utviklingen av gode bydeler, kommuner og fylkespolitikere.

Delta utfordrer og inviterer deg som "Sjef" til å være med på å:
i fellesskap bevisstgjøre arbeidsgiverrollen som folkevalgte har, gjennom styrking av folkevalgtopplæring hvor fokus på styringsrollen tar opp arbeidsgiveransvaret, herunder fokus på lovverket og 3-partssamarbeidet .
mobilisere all arbeidskraft i den kommune, bydel eller fylkeskommune du er med og styrer, gjennom å kvitte seg med ufrivillig deltid, ta i bruk alle ansattes kompetanse gjennom relevant kartlegging av uutnyttet erfaring, i samarbeid med tillitsvalgte og ansattes organisasjoner.
gjennomføre en mer hensiktsmessig oppgave-og funksjonsfordeling, hvor man finner effektive og målrettede organisasjonsformer som kan møte de økte velferdsoppgaver kommunesektoren vil få, som følge av at vi blir flere i Norge, lever lengre og har et endret Befolkningspanorama. Dette må involvere de tillitsvalgte og ansattes organisasjoner.
øke fokus på ledelse på alle nivåer i tjenesteproduksjon på bydels-, kommune-og fylkeskommunalt nivå. I dette må man bevisstgjøre lederrollen i å involvere de ansatte og deres organisasjoner i utviklings- og omstillingsprosesser, og sikre tilstrekkelig forankring hos de det gjelder.
skape sterkere entusiasme over offentlig sektor. Delta vil være med på å framsnakke den velferdsproduksjon som daglig finner sted i all offentlig sektor, og vi ønsker et felles løft for kommende 4-års periode hvor vi sammen gjør hverandre gode.