Delta mener: Forsvarlig varsling

Dagens arbeidsliv preges av stadige endringer og i raskere tempo enn tidligere. Vi ser at varslingsinstituttet brukes hyppigere, men rutiner og prosedyrer i virksomhetene er ikke alltid tilfredsstillende for å sikre forsvarlig varsling.

Varsling i arbeidslivet handler om at en arbeidstaker skal kunne si fra om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Varsling er hjemlet i arbeidsmiljøloven og skal sikre ytringsfrihet samt bidra til å beskytte arbeidstakere som sier fra om uakseptable forhold og hendelser.

Når det ikke er etablert eller tatt i bruk gode prosedyrer for varsling vil kritikkverdige forhold gi store konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgivere i form av blant annet dårlig arbeidsmiljø, dårlig kvalitet på tjenester, frykt for å varsle og frykt for gjengjeldelse. Konsekvensene av å varsle kan oppleves som så belastende at ansatte unnlater å varsel om kritikkverdige forhold.

Delta mener at:

  • alle medarbeidere skal oppleve en varsling som forsvarlig og trygg og at varslingsrutiner og prosedyrer er kjent for alle medarbeidere i virksomhetene
  • alle virksomheter skal ha gode rutiner og prosedyrer som ivaretar varslingsinstituttet som er utarbeidet og revidert i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten.
  • det skal legges til rette for et godt ytringsklima for å oppnå utvikling. God takhøyde for varsling kan bidra til å forebygge kritikkverdige forhold

Denne resolusjonen ble vedtatt av Deltas representantskap 24. november 2021.