Delta mener: Finanskrisen i Europa

Mangel på arbeidskraft og krav til mer spesialisert kompetanse for å løse mer komplekse arbeidsoppgaver vil bli en utfordring i fremtidens arbeidsliv. Hvordan vi bruker og forvalter kompetanse og kunnskap vil bli avgjørende for tilbudet og kvaliteten på fremtidens velferdstjenester.

Delta mener at:

  • Partene i arbeidslivet og myndighetene har et felles ansvar for at det iverksettes tiltak som skaper en sosialt bærekraftig verdensøkonomi. Kampen for et anstendig arbeidsliv herunder ivaretakelse av grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet må ha høy prioritet.
  • Det er nødvendig å styrke den sosiale dialogen mellom partene i arbeidslivet både på europeisk nivå og i enkelte medlemsland. Avtaler inngått i den sosiale dialog må følges opp av alle deltakerland.
  • EU2020-strategien for vekst innen sysselsetting, forskning, innovasjon, utdanning, fattigdomsreduksjon og klima/energi er sentral i EUs arbeid for å samkjøre medlemslandenes tiltak slik at tiltakene virker i samme retning.
  • Ungdomsledigheten må ha hovedfokus i strategien for å skape vekst og arbeidsplasser. Strategien må ikke bare lage en kortsiktig løsning på finanskrisen men danne grunnlag for varige endringer som sikrer velferden for framtidens generasjoner.
  • Satsing på livslang læring er sentralt for å sikre den enkelte ansatte, arbeidslivet og samfunnet oppdatert kompetanse.
  • Den norske regjeringen må satse på et velorganisert arbeidsliv og trepartssamarbeid både nasjonalt og internasjonalt.
  • Den europeiske krisen fører til større mobilitet av arbeidskraften og stiller krav til at partene i det norske arbeidslivet sammen med regjeringen blir enig om tiltak for å hindre sosial dumping og utnytting av mennesker i arbeidsledighet og sosial nød.
  • Den norske satsingen på en egen EU-minister og behandlingen av EØS-saker som innenrikspolitikk er gode virkemidler for å kunne skape en aktiv norsk Europapolitikk på områder som har stor betydning for norske arbeidstakere.

Delta vil:

  • gjennom trepartssamarbeidet nasjonalt delta konstruktivt i prosesser og tiltak som iverksettes for å forebygge finanskrisens virkninger på Norge,
  • arbeide aktivt for et velfungerende europeisk partssamarbeid, solidaritet og arbeidstakerrettigheter gjennom den internasjonale fagbevegelsen gjennom vår paraplyorganisasjon EPSU (European Public Sector Union).

 

Resolusjonen vedtatt på representantskapets møte 20. – 21. november 2013

Utdrag fra Deltas prinsipprogram 2012-2016:

Globalisering og internasjonale rammer bidrar på en positiv måte til en bærekraftig utvikling. Krefter som utfordrer norske arbeidsplasser, arbeidsmiljø eller lønns- og arbeids-vilkårene i norske virksomheter blir møtt på en hensiktsmessig måte

Delta skal øke bevisstheten blant medlemmene om den betydningen internasjonale rammer har for norsk arbeidsliv - ta medansvar for å si fra der internasjonale rammer utfordrer norsk arbeidsliv og bidra til utfordringene møtes på en hensiktsmessig måte.