Delta mener. En verdig eldreomsorg må sikre livskvalitet

Delta ser at de store utfordringene som helsevesenet vil møte i de nærmeste årene, gjør det nødvendig å tenke nytt. Med en befolkning som blir stadig eldre forventes det større press på pleie- og omsorgstjenestene.

Alder er ikke nødvendigvis synonymt med dårlig helse. Delta mener det er nødvendig å se på hva som holder folk friske og sette inn tiltak i forhold til det. Forskrift om en verdig eldreomsorg, verdighetsgarantien, beskriver at de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal legge til rette for en eldreomsorg som sikrer den enkelte tjenestemottaker et verdig og så langt som mulig meningsfylt liv i samsvar med sine individuelle behov.

To av tre nordmenn gruer seg for å bli gamle. (SINTEF Helserapport Trondheim 2009). Et hovedproblem er at folk som er vant til å være aktive, er engstelige for å få redusert livsutfoldelse. Livsutfoldelse og livskvalitet henger ofte sammen med kulturopplevelser. Vi vet at det er nær sammenheng mellom kultur og helse. Det er derfor all grunn til å arbeide for mye kulturaktivitet i helsevesenet og i eldreomsorgen. At de eldre får positive opplevelser i hverdagen, kan bidra til å lette presset på helsepersonellet

Samhandlingsreformen fremhever kommunenes ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid. Delta mener det er helt nødvendig å tenke helhetlig og se folkehelse i vid forstand. Da må blikket rettes også utenfor helsevesenet. Delta forventer at flere av hendene i pleie og omsorg skal tilhøre kulturarbeidere, aktivitører og helsepersonell med kulturfaglig kompetanse. Samhandling på tvers av profesjoner er et viktig stikkord. Det som må til, er ledere og politikere som våger å tenke nytt og utradisjonelt.

Helse er mer enn fravær av sykdom. Delta oppfordrer de ansvarlige i kommunene til å tenke helhetlig rundt oppfølging, helsefremmende og forebyggende tiltak, behandling og rehabilitering. Kvaliteten på tjenestene må styrkes gjennom aktiv bruk av den fagkompetansen som finnes. Kultur og aktivitet er viktig for sosial tilhørighet, trivsel og et meningsfullt liv.