Delta mener: Delta krever likeverdig kvalitet og like arbeidsvilkår i alle barnehager

Det offentlige har ansvar for å sikre et likeverdig og tilgjengelig barnehagetilbud med høy kvalitet. En stadig økende andel av barnehagene eies og drives av private aktører. Delta forutsetter at private barnehager, enten de er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon eller ikke, gir sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår på linje med ansatte i offentlige barnehager.

Det betyr at privatisering av offentlige barnehager eller oppstart av private barnehager ikke må gå på bekostning av barnehagenes kvalitet og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Private barnehager skal ikke kunne konkurrere med offentlige barnehager på grunnlag av lønn, de ansattes kompetanseutvikling eller færre ansatte per barn.

Delta krever:

  • tariffavtaler som sikrer like lønns – og arbeidsvilkår for ansatte i offentlige og i private barnehager
  • at private barnehager ikke skal kunne redusere antall ansatte per barn som et effektiviseringstiltak
  • at private barnehager prioriterer kompetanseutvikling for ansatte minst på lik linje med offentlige barnehager
  • at Regjeringen tar initiativ til å lovfeste en bemanningsnorm for alle ansatte med barnefaglig kompetanse som forplikter både private og offentlige barnehager

Vedtatt av hovedstyret 15. desember 2010