Delta mener: Alle fortjener pensjon fra første krone

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 27. november 2019: Alle fortjener pensjon fra første krone.

Mange ansatte opptjener ikke tjenestepensjon selv om de er i jobb. Dette kan gjelde:

  • midlertidig ansatte
  • unge under 20 år
  • de som tjener under folketrygdens grunnbeløp (cirka kr 100.000,-)
  • de som jobber mindre enn 20 prosent av ordinær stilling
  • de som er ansatt i kortere tid enn ett år

Innmeldingsgrensen på 20 prosent gjelder i dag for:

  • statsansatte
  • sykepleiere
  • svært mange ansatte i privat sektor

Takket være Delta og YS som streiket og vant over arbeidsgiverforeningen Spekter i Rikslønnsnemnda, er 20 prosent-grensen i pensjonsordningen for helseforetakene nå historie. I kommunesektoren, med unntak av Oslo kommune, har det ikke vært nedre grense for pensjon. Nå har også Oslo kommune vedtatt å gi sine ansatte pensjon fra første krone fra og med 1.1.2021. Slik bør det være i alle pensjonsordninger.

  • Nedre innmeldingsgrense rammer usosialt. Den rammer kvinner, lavtlønte, studenter og unge arbeidstakere. Dette gjelder mange av Deltas medlemmer.
  • En nedre grense gjelder ikke bare alderspensjon. Den gjelder også uførepensjon og dekning til etterlatte ved død, fordi slike ordninger gjerne er en del av pensjonsordningen.

Dette kan ramme de med lav årsinntekt
Pensjon fra første krone er også et spørsmål om du skal opptjene pensjon av hele eller deler av inntekten din. I dag er det slik at mange ikke opptjener pensjon av inntekten de har under 1 G, som er folketrygdens grunnbeløp. Slik er det i svært mange innskuddspensjonsordninger i privat sektor. Før du begynner å tjene opp pensjon må du først tjene nesten 100.000 kroner. Det betyr at lavtlønte får pensjon av en mindre andel av lønnen, enn høytlønte. Dette er urimelig.

Diskriminerer de som står svakt i arbeidsmarkedet

Slike ordninger diskriminerer arbeidstakere som allerede står svakt i arbeidsmarkedet. For den enkelte kan konsekvensene være betydelige. Nye opptjeningsregler i offentlig sektor, og i folketrygden, legger opp til at alle år i arbeid skal gi uttelling. Individuell pensjonskontoer skal samle små og store beløp fra innskuddspensjon på ett sted. Pensjon fra første krone blir stadig enklere å gi, og stadig vanligere.

Stopp forskjellbehandlingen og diskrimineringen!

Det er ulogisk, urimelig og usolidarisk at ikke alle i 2019 får pensjon av all arbeidsinntekt. Det rammer kvinner. Det rammer lavtlønte, midlertidig ansatte og vikarer. Det rammer unge og studenter. Det rammer de som har minimumsordninger i privat sektor. Det rammer de som stiller svakt i arbeidsmarkedet. Skal vi tillate denne typen forskjellsbehandling og diskriminering?

Nei! Alle skal ha rett til tjenestepensjon fra første krone de tjener!

Resolusjon vedtatt på Deltas representantskap 2019