Delta mener: Aktivitørene bør være en selvfølgelig del av kommunale tjenestetilbud

Behovet for tilrettelegging og forebygging er økende. Aktivitører har kompetanse til å tilrettelegge og planlegge målrettet aktivitet for flere brukergrupper. Denne kompetanse blir stadig viktigere i det forebyggende helsearbeidet.

Delta er sterkt bekymret for at det er for få aktivitørstillinger i kommunene og at det satses for lite på å rekruttere flere. Konsekvensen blir at stadig færre elever søker seg til yrket og at flere aktivitørlinjer legges ned.
Delta vil ha en sterkere satsing på aktivitører for å fremme livskvalitet for flere pasienter og brukergrupper.

Delta vil:

  • Ha flere aktivitørstillinger i kommunene. Ikke minst bør Aktivitøren få en sterkere og tydeligere funksjon i både i eldreomsorgen og i arbeidstreningsbedrifter som tilrettelegger for at unge med nedsatt funksjonsevne får arbeid. Aktivitørene bør også involveres i arbeidet med å aktivisere flyktninger i mottak.
  • Ha en styrking av rådgivningstjenesten i grunnskolen slik at flere unge får kjennskap til og søker seg til aktivitøryrket.
  • At dagens aktivitørutdanning skal få ett løft i lys av nye arbeidsoppgaver for yrkesgruppen.
  • At det etableres flere aktivitørlinjer og flere læreplasser i omsorgstjenesten.

Resolusjonen vedtatt av Deltas representantskap 2015.