Delta har nøkkelen til framtidens arbeidsliv

Delta vet hva som skal til for å skape en framtidsrettet offentlig sektor som produserer velferdstjenester av høy kvalitet og som tilbyr attraktive arbeidsplasser. De ansatte er den viktigste ressursen i offentlig sektor, og må brukes og utvikles på riktig måte.

Det må satses både på de som er i arbeid, og på de som helt eller delvis står utenfor dagens arbeidsliv. Høy kvalitet på offentlige tjenester er viktig for at øvrige sektorer fungerer. Offentlig tjenesteyting er derfor helt avgjørende for den totale verdiskapningen i Norge. Delta mener at vi har alle muligheter for å kunne lykkes i Norge, også i forhold til en utfordrende demografi. Da må vi ta i bruk de riktige virkemidlene, og gjøre de riktige prioriteringene. Hvordan vi lykkes med dette er avgjørende for kvaliteten på offentlige tjenesteyting i fremtiden. De ansatte er nøkkelen.

  • Delta vil skape et arbeidsliv der alle former for kompetanse verdsettes og brukes. Den kompetansen som finnes i arbeidslivet i dag, kan og må brukes på en bedre måte. Riktig bruk av kompetanse på alle nivåer forutsetter fokus på livslang læring og anerkjennelse av at dette er viktig. Dette gjelder både realkompetanse og formalkompetanse.
  • Delta vil tenke nytt rundt oppgavedeling i offentlig sektor. Gjennom å anerkjenne den enkelte ansattes og hver enkelt yrkesgruppes kompetanse, kan oppgavedelingen gjøres mer hensiktsmessig og effektiv. Rett person med rett kompetanse på rett plass er avgjørende for å skape både mer og bedre kvalitet på velferdstjenestene.
  • Delta vil at alle unge skal ha tro på en framtid i arbeidslivet. Unge som dropper ut av videregående opplæring må sees på som en ressurs og gis muligheter i arbeidslivet. De trenger arbeidslivet, og arbeidslivet har bruk for dem. Det må videre garanteres læreplass for de som fullfører yrkesrettet videregående opplæring.
  • Delta vil stille krav til arbeidsgivere om at de i større grad må bidra med å legge til rette for å inkludere flere innvandrere i arbeidslivet. Dette innebærer å integrere, bruke og gi nødvendig opplæring. Å lykkes på dette området er helt nødvendig for å skape et bærekraftig velferdssystem for fremtiden. 
  • Delta vil sikre alle rett til hel stilling. Prinsippet om at ingen skal jobbe oftere enn hver tredje helg er viktig å holde fast ved. Vernehensynene nedfelt i arbeidsmiljøloven skal respekteres og fordrer at ekstra arbeid må baseres på frivillighet, gi ekstra lønnsmessig kompensasjon og avtales i et nært samarbeid med de tillitsvalgte. 
  • Delta vil skape et tariffsystem som er dynamisk i forhold til våre medlemmers livsfase, slik at alle livsfaser kan kombineres med arbeid på en god måte. Unge, småbarnsforeldre og seniorer må ha en arbeidssituasjon som er tilpasset deres livssituasjon. Tariffsystemet må gi incentiver til at unge finner det attraktivt å jobbe i offentlig sektor.

Resolusjon vedtatt av Deltas representantskap 17. november 2011