Aktivt samfunnsansvar er nødvendig

Det er viktig at alle virksomheter både innen offentlig og privat sektor tar medansvar for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Delta er en Fair Union. Det innebærer at Delta velger leverandører og samarbeidspartnere som respekterer grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter, og velger varer og tjenester ut fra etiske og miljømessige hensyn.

I tillegg er Delta opptatt av å fremme betydningen av å ta samfunnsansvar og bidra til bærekraftig utvikling også utenfor Deltas egen virksomhet.

Deltas representantskap vil mener at offentlig sektor må gå foran i å etterspørre varer og tjenester som er utviklet i samsvar med høye etiske og miljømessige standarder.

Offentlige sektor i Norge foretar anskaffelser for nærmere NOK 300 mrd i året og er gjennom sin kraft og størrelse en del av den globale handelen med varer og tjenester. Gjennom å stille krav til sine leverandører kan offentlig sektor utgjøre en vesentlig forskjell i utviklingen av en etisk og miljøvennlig praksis i næringslivet.

Norske myndigheter har utarbeidet en veileder for ”Etiske krav i offentlige anskaffelser”. Denne viser hvordan man i praksis kan utforme og følge opp etiske retningslinjer i offentlig sektor. Denne bør etterfølges!

Deltas representantskap oppfordrer alle kommuner, helseforetak og andre offentlige virksomheter til å gå foran som gode eksempler på etiske bevisste og samfunnsansvarlige aktører.

Det er viktig at:
  • Virksomheter i offentlig sektor er bevisste sin betydning og sitt ansvar for å omsette fellesskapets etiske verdier, regler og normer til praktisk handling hos seg selv.
  • Offentlig sektor har en transparent og etisk adferd som bidrar til en bærekraftig utvikling.
  • Offentlige virksomheter stiller krav til leverandører om respekt for grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter og for gjeldende lov og avtaleverk.
  • Alle kommuner, helseforetak og andre offentlige virksomheter må utarbeide etiske retningslinjer for sine anskaffelser og valg av leverandører.
  • Offentlig sektor har en bred bevissthet om miljø- og klimautfordringene og betydningen av egne handlinger både lokalt og globalt