Deltas tariffkrav 2024: Reallønnsvekst for medlemmene

Delta vil i hovedoppgjøret 2024 kreve reallønnsvekst for medlemmene. Her er Deltas overordnede tariffkrav i år.

De overordnede tariffkravene er vedtatt av Deltas hovedstyre 10.01.2024.

Den økonomiske situasjon før lønnsoppgjørene i 2024 

Konkurranseevnen i norsk industri er god, men internasjonale utsikter tilsier likevel lavere vekst i 2024 enn i 2023. Det er forventet at arbeidsledigheten øker noe i 2024, men vil fremdeles holde seg på et lavt nivå. Etter en periode med høy prisvekst både hos våre handelspartnere og i Norge, er inflasjon nå på vei nedover. 

De økonomiske krav

Til tross for at Deltas medlemmer i 2023 har hatt den høyeste lønnsveksten på 15 år, har prisveksten vært betydelig høyere enn man kunne forutse. Ut fra de siste prognosene vil det trolig bli reallønnsnedgang også i 2023, for tredje år på rad, og dette er merkbart for våre medlemmer. Det trengs derfor betydelig lønnvekst i 2024.

Delta vil i hovedoppgjøret 2024 kreve:

 • Reallønnsvekst for medlemmene

Videre vil vi legge følgende til grunn for våre lønnskrav:

 • En fleksibel praktisering av frontfagsmodellen.
 • En lønnsutvikling som jevner ut lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor.
 • Tariffavtalene innen offentlig tjenesteyting bør ha tilnærmet samme lønnsutvikling.
 • Der dette er aktuelt skal mesteparten av lønnen fastsettes i sentrale forhandlinger og alle skal sikres et generelt lønnstillegg.
 • Lønnsveksten for ledere skal ikke være høyere enn lønnsveksten som avtales for andre grupper.
 • Hovedtillitsvalgtes/foretakstillitsvalgtes lønn skal gjenspeile det ansvar det innebærer å være tillitsvalgt.

Arbeidstid/heltidskultur

Arbeidstid og arbeidstidsorganisering har stor betydning for helse, arbeidsmiljø, kvalitet og kontinuitet i tjenestene. Arbeid på ubekvemme tidspunkt er nødvendig i mange yrker, men har samtidig stor betydning og innvirkning på ansattes fritid og sosiale liv.

For å møte fremtidens arbeidskraftbehov og styrke likestillingen må vi fortsette arbeidet for en heltidskultur i alle sektorer.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav 

 • Styrking av tariffbestemmelser som gir deltidsansattes rett og mulighet for hel stilling.
 • Kompensasjon for arbeid på ubekvemme tidspunkt må i større grad gjenspeile belastningen det er å jobbe på disse tidene.
 • Flere helgetimer skal være frivillig og gi økte tillegg. 
 • Flere i belastende turnusordninger må omfattes av dagens bestemmelser for arbeidstidsreduksjon

Kompetanse og oppgavedeling

Endringer i samfunnet slik som globalisering, klimaendringer, demografiske endringer og ny teknologi forandrer arbeidslivet. Dette aktualiserer behovet for kompetanseutvikling slik at våre medlemmer har relevant kompetanse og forblir attraktiv arbeidskraft. Like viktig som utvikling av kompetanse er bruken av denne. Det må tenkes nytt og innovativt rundt hvordan oppgaver som skal løses. God oppgavedeling mellom arbeidstakerne gir effektive tjenester, god kvalitet og et godt arbeidsmiljø.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav:

 • Tariffbestemmelser som styrker mulighet for kompetanseutvikling og bidrar til god oppgavedeling
 • Arbeidstakere skal sikres relevant kompetanseutvikling i arbeidstiden.
 • Kompetanse skal gi lønnsmessig uttelling.
 • Relevant etter- og videreutdanning skal gi økt lønn.

Pensjon

Pensjonsopptjening uavhengig av stillingsprosent og inntekt er innført i alle tariffområder nå, og dette er et viktig skritt for å sikre at all inntekt er pensjonsgivende. Samtidig utgjør faste og variable tillegg en betydelig del av lønnen for mange arbeidstakere, og disse er ikke nødvendigvis pensjonsgivende. Det er viktig at pensjonen gjenspeiler den faktiske inntekten den enkelte har hatt i sin stilling gjennom yrkeskarrieren.

Delta er opptatt av å så snart som mulig får på plass en revidert AFP som sikrer mobilitet mellom privat og offentlig sektor og hvor alle år i arbeid i en AFP-bedrift har betydning for rettigheter til AFP.  Det er usikkert om dette blir tema i 2024 oppgjøret, og om det ikke skjer bør det åpnes for at dette kan forhandles i mellomoppgjøret 2025. 

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav:

 • All inntekt skal være pensjonsgivende
 • AFP bør reforhandles i tariffoppgjøret 2024 eller 2025.

Bærekraft, klima og miljø

Klimaendringene og forpliktelsene Norge har påtatt seg vil medføre omstillinger i norsk arbeidsliv. Omstillingen må være rettferdig og føre til trygge, fremtidsrettede og bærekraftige jobber.  Arbeid med miljø- og klimaspørsmål må derfor være en del av partssamarbeidet både sentralt og lokalt og tariffavtalebestemmelsene må bygge opp under dette.

Delta vil legge følgende til grunn for sine krav:

 • Tariffbestemmelser som sikrer samarbeid og medvirkning til reduksjon av klimagassutslipp og et mer bærekraftig arbeidsliv