Hva er en tariffavtale?

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i store deler av det norske arbeidslivet reguleres i avtaler mellom  arbeidstakerorganisasjoner eller fagforeninger og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffavtalene består oftest av en hovedavtale og en hovedtariffavtale eller en sentral overenskomst.I tillegg kan det være inngått en eller flere underliggende avtaler.

Hvilken tariffavtale som gjelder for din arbeidsplass, avhenger av hvilken arbeidsgiverorganisasjon din arbeidgiver er tilknyttet.

Lønnsbestemmelsene er kanskje det man tenker på først, men tariffavtalene kan også regulere også en rekke andre forhold som for eksempel arbeidstid, lønn under sykdom og svangerskap, ytelser ved yrkesskade, pensjonsforhold, lokale forhandlinger, mv.

Hvilken tariffavtale gjelder for min arbeidsplass?

Hvem er partene i en tariffavtale?

Den enkelte arbeidstaker er ikke part i tariffavtaler, det må alltid være en fagforening på arbeidstakersiden. På arbeidsgiversiden kan derimot den enkelte arbeidsgiver opptre som part.

Delta er part i en rekke tariffavtaler, og våre motparter er ofte landsomfattende arbeidsgiverforeninger. Eksempel på en slik arbeidsgiverforening er KS hvor alle landets kommuner (unntatt Oslo kommune) og en rekke kommunale foretak og selskap er medlemmer. Et annet eksempel er Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som organiserer mange av landets private barnehager. 

Hva med uorganiserte arbeidsgivere?

Delta har også inngått en del direkteavtaler i bedrifter og virksomheter som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon. Eksempel på dette er tariffavtaler som er inngått med private legekontor og legesenter, eller med andre private virksomheter.

I bedrifter og virksomheter som verken er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, eller hvor det ikke er inngått en direkteavtale, vil de ansattes lønns- og arbeidsvilkår følge av de individuelle arbeidsavtalene og evt. annet som er avtalt.

En del steder har man en etablert praksis for å følge lønnsutviklingen og tariffavtalen som gjelder i den sektoren eller bransjen man tilhører. For eksempel er dette tilfellet for en del uorganiserte legekontor og legesenter.

Hvilke avtaler omfattes av tariffavtalebegrepet?

Begrepet tariffavtale dekker en rekke typer av avtaler som har ulike navn. For eksempel hovedavtale, hovedtariffavtale, overenskomst, sentral særavtale og lokal særavtale.

  • En hovedavtale regulerer organisasjonsmessige forhold mellom partene (arbeidsgiver og de tillitsvalgte), for eksempel de tillitsvalgtes rettigheter og plikter, samarbeid og medbestemmelse på arbeidsplassen, og hvordan tvister som oppstår skal behandles.
  • En hovedtariffavtale eller overenskomst regulerer hovedsakelig lønns- og arbeidsvilkår.
  • En særavtale vil i noen tilfeller gjelde kun for spesielle yrkesgrupper, eller i stedet for en ordinær tariffavtale, eller den kan være en type tariffavtale som supplerer den ordinære tariffavtalen.

Hvilke krav stilles til en tariffavtale?

  • En tariffavtale må være opprettet skriftlig. En muntlig avtale er derfor ingen tariffavtale.
  • Den må være undertegnet av partene (arbeidsgiverforening/arbeidsgiver og fagforening).
  • Tariffavtalen må angi hvilket tidsrom den skal gjelde for. Det vanligste er 2 år.
  • Tariffavtalen må alltid sies opp med en på forhånd fastsatt eller lovbestemt frist. Det er vanlig å avtale en 3 måneders frist.