Skuffende lite satsing på kommunene

Delta-leder Trond Ellefsen om revidert nasjonalbudsjett: - Hadde forventet mer til kommunene. Fornøyd med satsing på TØRN og fagskoler.
Delta-leder Trond Ellefsen om revidert nasjonalbudsjett: - Hadde forventet mer til kommunene. Fornøyd med satsing på TØRN og fagskoler.

– Vi hadde forventet en sterkere prioritering av kommunene, sier forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen. Regjeringen la torsdag fram revidert statsbudsjett for 2023 og det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien neste år.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 foreslår regjeringen 3,2 milliarder kroner i økt rammetilskudd, av dette er 2,6 milliarder kroner kompensasjon for beregnet netto kostnadsøkning i 2023.  

- Det er viktig at regjeringen vil kompensere for lønns- og prisvekst, men behovet ute i kommunehverdagen hadde tilsagt en sterkere satsing, sier Ellefsen, som viser til at kommuneøkonomien er presset mange steder. 

Presset kommunehverdag 

- Tillitsvalgte og medlemmer tar kontakt med oss og forteller om store utfordringer. Kommuneøkonomien må ha rammer som sikrer kvaliteten i de helt grunnleggende velferdstjenestene som er tett på innbyggerne, påpeker Ellefsen. 

– Regjeringen anslår en lønnsvekst på 5,25 og en prisvekst på 5,4 prosent. Med en ramme for lønnsoppgjøret i kommunesektoren på 5,4 prosent er vi derfor bekymret for om de foreslåtte bevilgningene er tilstrekkelige, sier Delta-lederen. 

– Rammevilkårene for både kommune- og sykehusøkonomien er avgjørende for å rekruttere, mobilisere og beholde viktig fagkompetanse i hele og faste stillinger. Dette er avgjørende for å kunne levere gode tjenester. Kommunesektoren står i første linje og har betydelige oppgaver på hele velferdsfeltet, påpeker Ellefsen. 

Regjeringen legger opp til en vekst i de frie inntektene til kommunene i 2024 på mellom 5,6 og 5,9 milliarder kroner. Veksten fordeles med 4,4 - 4,7 milliarder kroner til kommunene og 1,2 milliarder kroner til fylkeskommunene. 

Sykehusøkonomi 

Regjeringen foreslår en økning på 6,2 milliarder kroner til sykehusene, som fordeler seg slik: 2,5 milliarder kroner i varig økning (oppfølging av nysalderingen 2022), om lag 2,2 milliarder kroner i ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet og om lag 1,5 milliarder kroner i økt lånebevilgning. 

– Vi setter pris på at sykehusene nå får etterlengtede midler. Dette har våre tillitsvalgte etterlyst lenge, sier Ellefsen. 

Positiv satsing på TØRN og kompetanse 

- Det er positivt at regjeringen foreslår 30 millioner kroner til TØRN-prosjektet. Dette er et prosjekt som Delta har vært sterkt involvert i og som vil bidra til bedre oppgavedeling i helsetjenestene. Flere kommuner kan nå igangsette viktige prosjekter og jobbe for en bedre oppgavedeling der alle yrkesgrupper får brukt sin kompetanse på en best mulig måte, sier Ellefsen.  

- Regjeringen foreslår å bevilge ekstra penger til NOKUT for å få til raskere godkjenning av fagskoler. Det er bra. Fagskoleutdanninger utvikles i tett dialog med arbeidslivet og vil være av avgjørende betydning for å gi riktig og relevant videreutdanning innenfor en rekke sektorer i tiden fremover. Det blir dermed viktig at systemet rundt godkjenning forbedres, fremholder Ellefsen.  

 

Regjeringens sider om revidert nasjonalbudsjett 2023.

Kommuneproposisjonen 2024.