God brannsikkerhet er også god omsorg

Brannmann Rune Huse viser Arild Kihle hvordan en komfyrvakt fungerer.
Brannmann Rune Huse viser Arild Kihle hvordan en komfyrvakt fungerer. Foto: Foto: DSB

Halvparten av de som omkommer i brann mottar kommunale tjenester i hjemmet. Med enkle grep kan helsepersonell i kommunene bidra til at færre dør i brann.

Noen grupper i samfunnet er spesielt sårbare for brann. Eldre med hjelpebehov, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er blant de som kan være spesielt utsatt.

Tre av fire personer som har omkommet i brann de siste årene tilhører en risikoutsatt gruppe, ifølge DSB. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Spesielt høy er risikoen for eldre som bor alene.

- Vi skal bo hjemme så lenge som mulig, og vi mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet. For at det skal være trygt å bo hjemme, må vi også tenke på brannsikkerheten. Mange trenger hjelp for å være trygge i hjemmet sitt, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ingen skal dø i brann
Kommunen skal sørge for forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle sine brukere. Det innebærer blant annet at helsehjelpen blir gitt på en slik måte at brannsikkerheten ivaretas. I sommer blir det lansert et modulbasert e-læringskurs for brann- og helsepersonell om hvordan etatene kan samarbeide.

- Kommunenes innsats har avgjørende betydning hvis vi skal lykkes med visjonen om at ingen skal dø i brann. Tett og nært samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten, brannvesenet og andre kommunale tjenester er nøkkelen til suksess, sier Daae.

Røykvarsler med brannmann helse og beboer02
Brannmann Øyvind Bang og hjelpepleier Trine Øyen prater med Arild Kihle om viktigheten av å ha en fungerende røykvarsler. Foto: DSB

Samarbeid brann og helse
Brannvesenet kan blant annet gi brannfaglige råd og veiledning til helsepersonell. Også andre tjenester i kommunen, i tillegg til aktører utenfor det kommunale apparatet, kan bidra til en tryggere hverdag for risikogruppene.

Siden 2016 har kommunene vært pliktige til å kartlegge utsatte grupper. Blant annet skal brann være tema under forebyggende hjemmebesøk til eldre som ikke har tjenester.

- Mange kommuner gjør en stor innsats for å ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper, men det er fremdeles kommuner som mangler et helhetlig system, rutiner og forankring av samarbeid på tvers av tjenester. Vår erfaring er at samarbeidet fungerer best når det er forankret i kommunens øverste ledelse, sier Daae.

Helse- og omsorgstjenesten skal fortløpende vurdere helsetilstanden til sine brukere, hvilke tjenester de har behov for og hvilke tjenester det er forsvarlig å tilby. I dette ligger også at brannsikkerheten skal ivaretas, ifølge DSB. Det er viktig at en slik vurdering gjøres kontinuerlig slik at endringer i behov fanges opp.

Brannvesenet kan gi råd og veiledning om risikofaktorer og forebyggende tiltak, enten på generelt grunnlag eller i konkrete saker. DSB poengterer at det er mulig å samarbeide med andre etater uten å bryte taushetsplikten. Dette er blant temaene i e-læringskurset.

Mange brannvesen tilbyr opplæring og kurs til helsepersonell. Noen er dessuten med på hjemmebesøk sammen med helsepersonell

Mer info

Besøk nettsidene www.dsb.no/livsviktig for info om e-læringskurs.

Det er også laget en brosjyre et hefte om samarbeidet som kan lastes ned her: https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samarbeid-mellom-kommunale-tjenesteytere-om-brannsikkerhet-for-risikoutsatte-grupper/