Delta Oppvekst mener: Dette er satingsområder i landsmøteperioden

På landsmøte i 2020 ble det vedtatt at fire temaer skal få ekstra oppmerksomhet i 2021.

 • Bemanningsnorm i skolefritidsordningen
 • Barn med særskilte behov i skolefritidsordningen
 • Vi trenger en fagarbeidernormen
 • Barnepleiere må satses på

Bemanningsnorm i skolefritidsordningen

Vedtekter som setter rammer for SFO gjør virksomheten forutsigbar og inneholder informasjon som gir mulighet til å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår ved at for eksempel gruppestørrelse blir utvidet ubegrenset.

Skal man sikre kvalitet i SFO tilbudet må det fastsettes en bemanningsnorm sentralt som legges til de lokale vedtektene. Det er store forskjeller på antall ansatte pr barn rundt om i landet. Nasjonale normer for bemanning kan være med på å sikre lik kvalitet på SFO i kommunene. 

Delta Oppvekst mener at bemanningsnormen i SFO skal være: 

 • En SFO leder i full stilling med minimum 3 års pedagogisk høyskole/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.
 • Det ansettes én barne- og ungdomsarbeidere per 12 elever.

Barn med særskilte behov i skolefritidsordningen

Kommunene er forpliktet til å ha et tilbud om skolefritidsordning til barn med særskilte behov. Dette gjelder barn fra 1.-7.trinn. SFO plikter å gi barn med nedsatt funksjonsevne gode utviklingskår. SFO skal også legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsevne og interesser hos barn. SFO skal også gi omsorg og tilsyn.

Behov for bemanning vil være avhengig av hvilke aktiviteter som tilbys, alderssammensetning, antall barn og daglig oppholdstid samt barn med særskilte behov.

Delta Oppvekst mener:

 • For å oppfylle vilkårene i opplæringsloven må barna tilføres ekstra ressurser på lik linje som på skolen. Disse barna trenger ofte ekstra hjelp for å kunne fungere sammen med andre barn i lek og aktiviteter som foregår på SFO.

Vi trenger en fagarbeidernorm!

Barne -og ungdomsarbeidernes rolle i barnehagene, skole og skolefritidsordning må styrkes. En fagarbeidernorm, der en tredjedel av barnehagenes ansatte må være fagarbeider, er en viktig del av svaret.

Vi mener det må komme en enhetlig bemanningsnorm for SFO for hele landet, med en fagarbeidernorm også her. Dette vil være viktig for å gi barna økt voksenkontakt, og også nødvendig for å øke annerkjennelsen og sikre rekruttering av barne – og ungdomsarbeidere i årene fremover.

Mange av våre medlemmer i skole og barnehager opplever usikkerhet om framtiden. Også på hvorvidt de som yrkesgruppe skal satses på knyttet til blant annet kompetanseutvikling.
I barnehagene er dette særlig tydelig som følge av innføringen av pedagognorm, og et sterkt fokus på barnehagelærere.

Delta støttet intensjonen i innføringen av pedagognorm og bemanningsnorm i barnehagene, men var tydelige på særlig to mangler.

For det første var vi tydelige på bemanningsnormen må gjelde hele åpningstiden, og at det bør stilles krav om at en tredjedel av de ansatte i barnehagen skal være barne- og ungdomsarbeidere.

Dette fikk i dessverre ikke gjennomslag for. Slik situasjonen er nå er vi bekymret for at den vedtatte bemanningsnormen og pedagognormen i realiteten vil kunne redusere mange barns voksenkontakt, og også vil svekke fagarbeidernes rolle.
Også i skoleverket, med lærernormen, er det etter vår mening et for ensidig fokus på pedagogisk personale. Der kan fagarbeidernes kompetanse utnyttes langt bedre enn tilfellet er i dag.

Vi er bekymret for at det også blir færre barne- og ungdomsarbeidere i skolen, og etterlyser også felles bemanningsnorm for SFO for landet. Færre barne- og ungdomsarbeidere vil blant annet svekke overgangen mellom SFO og skole, der vår medlemmer spiller en viktig rolle for å følge opp ekstra sårbare elever.

Mange ufaglærte har over lang tid videreutdannet seg til barne- og ungdomsarbeidere. Denne kompetanseutvikling har kommet barna, de ansatte, foreldrene og virksomhetene til gode. Vi mener at dagens situasjon i alt for liten grad stimulerer til at ufaglærte skal videreutdanne seg til barne- og ungdomsarbeidere. Dette er svært uheldig, og også et viktig argument for en fagarbeidernorm.

Vi mener at en fagarbeidernorm på ingen måte svekker pedagognormen og intensjonen med innføringen av den. Snarere vil det være en tydeliggjøring av to yrkesgrupper som utfyller hverandre i barnehagen og på skole. Delta oppvekst vil være en konstruktiv aktør i dialogen knyttet til dette, og vil prioritere dette sterkt i tiden fremover.

Delta Oppvekst mener:

 • Vi må få på plass en fagarbeidernorm i barnehage, skole og skolefritidsordning
 • Bemanningsnormen må gjelde hele åpningstiden 
 • Det må på plass flere stimulerende tiltak for å få flere ufaglærte til å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere.

Barnepleierne må satses på

I dagens moderne samfunn reiser mødre tidlig hjem fra barselavdelingen. Gjerne lenge før ammingen har kommet skikkelig i gang.  Ved hjemkomst etter fødsel er det økt behov innen barselomsorg. Dette henger sammen med at mor/barn sendes tidligere hjem, men også fordi de gamle nettverkene med familiære kunnskapsoverføringer er i ferd med å bli borte.

Barnepleierne er en godt utdannet yrkesgruppe som er en viktig ressurs i barselomsorgen. Barnepleierne er spesialutdannet i barselomsorg. Mange har også høyskoleutdanning i ammeveiledning.
Barnepleierne har en viktig funksjon i samspill med leger og jordmødre. Delta Oppvekst er opptatt av at det er en god arbeidsfordeling og rolleavklaring mellom de tre yrkesgruppene. Med økt bruk av tverrfaglig team gir en god oppfølging, tryggere foreldre og en god start på livet for nye borgere!

Delta Oppvekst mener: 

 • Barnepleierutdanningen må bestå. Opprettholde NOKUT- godkjente fagskoler med barnepleierutdanning. 
 • Synliggjøre behovet for barnepleiere på føde- og barselavdelinger, barneavdeling og nyfødtintensiv. 
 • Jobbe mot Nasjonalt kompetansesenter for amming slik at barnepleiere får eksamen i ammeveiledning.
 • Barnepleiere er en ressurs på relevante arbeidsplasser
 • Synliggjøre kompetansen og arbeide for å beholde stillingene.
 • Arrangere Barnepleierkonferansen årlig.