Kunnskap og ferdigheter er nøkkelen til vellykket omstilling

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Behovet for arbeidskraft fremover gjør at vi nå tenke nytt og annerledes om oppgaveløsning, organisering og bruk av teknologi.

Arbeidslivet endres raskt på grunn av digitalisering, automatisering, teknologisk utvikling og økte krav til kvalitet.

Utvikling av dagens medarbeidere er nøkkelen for å lykkes med omstilling. Det krever at den enkelte veksler mellom og kombinerer arbeidsliv og videreutdanning. Dette må arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter forholde seg til.

Utvikling av kunnskap og ferdigheter er viktig både for oppgaver man har i dag og for å være attraktive arbeidstakere i nye yrker.

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for å utvikle den enkeltes kompetanse. Gode løsninger, nødvendig omstilling og et bedre arbeidsliv utvikles gjennom godt samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte. Offentlige myndigheter og partene i arbeidslivet må legge til rette for dette.

Særlig i offentlig sektor har myndighetene en unik mulighet til å utvikle medarbeidernes kunnskap og ferdigheter og dermed bidra til bedre tjenester for innbyggerne.

Delta mener at:

  • Medarbeiderne må få anerkjennelse og uttelling for videreutdanning både i arbeidslivet og i utdanningssystemet.
  • Mulighetene til fagopplæring, fagskoleutdanning og høyskoleutdanning i kombinasjon med jobb må styrkes.
  • Myndighetene må sammen med partene i arbeidslivet sikre at utdanningsinstitusjonene leverer utdanningstilbud tilpasset arbeidslivets behov.
  • Myndighetene må finansiere og legge til rette for videreutdanning på linje med annen utdanning.
  • Samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet må styrkes både for å sikre kvalitet i opplæringen og et tilstrekkelig antall lære- og praksisplasser.
  • Arbeidsgiver må påse at alle medarbeidere får utviklet sin kompetanse.
  • Den enkelte medarbeider har også ansvar for å tilegne seg kunnskap for å delta i framtidens arbeidsliv. Dette krever trygge og forutsigbare rammer i arbeidslivet.

..