Et god og trygg læretid og fast jobb i offentlig sektor

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: I november 2016 manglet 9500 elever lærekontrakt. På landsbasis hadde totalt 17045 elever på videregående skole fått lærekontrakt.

Delta må være en sterk pådriver for at flere skal få læreplass og et godt lærlingeløp frem mot fast jobb. Dette er kompetanse Norge trenger i fremtiden. 

Delta vil at offentlig sektor skal være en attraktiv arbeidsplass. Offentlig sektor bidrar til å utdanne ulike yrkesgrupper hvor deler av utdannelsen består av lære i bedrift.

Erfaringsmessig er lærlinger så unge at de ikke kjenner til, eller benytter seg særlig av, sine rettigheter, tilbud og muligheter. Dette er arbeidstakere, gode representanter for ulike yrkesgrupper, som har sin plass i Delta. Arbeidsgiver må sikre at lærlingenes arbeidsvilkår blir ivaretatt under læretiden og at de får jobb ved fullført utdanning i stillingsstørrelser det går an å leve av.

Noen lærlinger i enkelte yrkesgrupper har utfordringer med å bli ferdig med læretiden innenfor fastsatt læretid. Delta mener at arbeidsgiver må sørge for at lærlingene blir ferdig med fagbrevet innenfor fastsatt læretid.

Delta mener at lærlinger i offentlig sektor skal være trygge på at de får jobb etter fullført læretid. Dette er viktig for den enkelte og for å sikre at offentlig sektor får tilgang på nok kompetent arbeidskraft. Det å tilby lærlingene fast jobb når de er ferdige med utdanningen bidrar til å gjøre offentlig sektor attraktiv. Det å bli verdsatt og å få brukt sin kompetanse er motiverende, og alle parter får god utnyttelse av kompetansen.

Det er viktig at lærlinger organiserer seg for å få sine interesser ivaretatt. Delta og våre yrkesorganisasjoner må være det naturlige valget som arbeidstakerorganisasjon for lærlinger i offentlig tjenesteyting.