En uforutsigbar verden trenger sterke og tydelige fagforeninger

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Deltas Kongress 2016 uttrykker behovet for et sterkt organisert arbeidsliv i møte med de økende utfordringer både Norge og verden står ovenfor.

En mer uforutsigbar verden med økte spenninger, sterkere retorikk og økende nasjonalisme og utfordrer både arbeidsliv, samfunnsliv, og arbeidslivets parter. Vår historie har vist at i kriser og krig har sterke fagforeninger hatt avgjørende betydning for fredfulle resultater og forsoning.

Demokratiseringen av det tidligere Øst-Europa startet med fagforeningen Solidaritet i Polen. Nelson Mandela ga mye av æren for apartheidregimets fall til fagbevegelsen. Internasjonal fagbevegelse har spilt, og spiller en stor rolle i arbeidet for en bedre verden.

Det er økende forskjeller mellom de som har jobb og de som ikke har jobb, og det er fortsatt store forskjeller mellom de som tjener mye og de som tjener lite. Fagforeningene må være motkrefter til disse utviklingstrekkene. Ulikhetene kan føre til større grad av sosialt opprør og framvekst av nasjonalistiske og populistiske bevegelser.

Delta understreker det felles ansvar som både arbeidsgivere, arbeidstagere og myndigheter har for den norske arbeidslivsmodellen, og for at vi er der vi er i dag.

I dag er det mer enn 100 millioner arbeidsledige i verden, over 30 millioner bare i Europa. Stor arbeidsledighet fører til sosial uro, etniske motsetninger, hat og konflikt. Delta understreker faren ved at det organiserte arbeidsliv i Europa og verden reverseres. Ved å svekke fagforeninger, svekkes også institusjoner for å fremme anstendighet, ro og utvikling i landene. Deltas kongress 2016 understreker viktigheten av at både myndigheter og arbeidslivets parter trekkes inn i fellesskap i møte med de utfordringer og muligheter en mer uforutsigbar verden stiller oss ovenfor.

Delta vil

  • gjennom vårt medlemskap i våre nordiske, europeiske og globale fagforeningsnettverk understreke dette ansvaret, og bidra til flere og sterkere fagforeninger i møte med framtidens utfordringer.
  • opprettholde fokuset gjennom sitt internasjonale arbeidet med viktigheten av å gjøre fagforeninger relevante og sterke i møte med de globale utfordringer.