Omstilling gjennom samarbeid

Resolusjon vedtatt av Deltas kongress 2016: Norsk arbeidsliv skal håndtere mange utfordringer de neste årene.

  • Arbeidsinnvandring skaper press på tariffavtaler og lønnsnivå.
  • Økende tjenestebehov innen helse, pleie, omsorg, skole og oppvekst.
  • Økende kompetansebehov, digitalisering av velferdstjenestene.

Noen arbeidsgivere tror svaret er kostnadskutt gjennom reduserte lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstidsordningene er under press og mer belastende ordninger innføres uten at arbeidstakernes tillitsvalgte tas med på råd.

Regjeringen har staket kursen mot et hardere klima mellom partene. Flere arbeidsgivere og deres organisasjoner effektiviserer og tariffhopper for å kutte kostnader.

Vi møter store utfordringer best når partene i arbeidslivet samarbeider. Det er behov for nye ideer og innsats fra mange samfunnsaktører. Utfordringene krever prioritering; mer ressurser til noen oppgaver og mindre til andre.

Det er avgjørende å anerkjenne partenes ulike roller i arbeidslivet og den norske modellen for å lykkes med de omstillingene arbeidslivet står foran.

Delta mener:

  • Partssamarbeidet må revitaliseres og styrkes, sentralt og lokalt. Samarbeid er veien til økt produktivitet og effektivitet.
  • Vi får arbeidstakere rustet for en framtid preget av endring og omstilling ved å utvikle kompetansen til de som er i arbeid i dag.
  • Kostnadskutt gjennom svekkede lønns- og arbeidsvilkår motvirker omstilling til mer effektive produksjonsmetoder og teknologier, og gir lavere produktivitet.
  • For å mobilisere til nødvendig dugnad for omstilling må Regjeringen bygge på trepartssamarbeidet.