Klart for krevende lønnsoppgjør: - Forventer reallønnsvekst for våre medlemmer

Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er klar for lønnsoppgjøret. Hun følger det pågående oppgjøret i frontfaget tett: - Resultatet derfra blir retningsgivende, men det er ingen fasit, sier hun.
Forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen er klar for lønnsoppgjøret. Hun følger det pågående oppgjøret i frontfaget tett: - Resultatet derfra blir retningsgivende, men det er ingen fasit, sier hun. Foto: Nadia Frantsen

- Vi er i en krevende situasjon. Likevel er det en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer.

Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen har lagt sommerferien bak seg, og er klar til å gå løs på høstens store oppgave; lønnsoppgjøret.

Som kjent ble oppgjøret flyttet da Norge ble stengte ned i mars på grunn av Korona-pandemien. 

3. august ble forhandlingene tatt opp igjen. Som alltid var det NHO-oppgjøret, det såkalte frontfaget, som var først ut. 

Etter det kommer de øvrig oppgjørene fortløpende. 

BRUDD: Etter en drøy time ga partene i frontfaget opp. Nå møtes de hos Riksmekleren.

SE OGSÅ: Hva skjer i lønnsoppgjøret 2020?

- Delta skal bidra til et ansvarlig oppgjør. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår prisveksten i år til 1,4 prosent. Med en så lav prisvekst så er det rom for å få til en reallønnsvekst for alle, sier forbundslederen i Delta.  

Delta mener at frontfaget, basert på lønnsutviklingen for både industriarbeidere og funksjonærer, skal være retningsgivende for lønnsveksten i landet som helhet. Det er  likevel ingen fasit. 

Artikkelen fortsetter under faktaboksen

Deltas medlemmer i NHO-området

I år er partene enige om at det skal forhandles forbundsvist. Det vil si at hvert forbund i privat sektor i YS forhandler hver for seg. Ikke siden 2016 har det vært forbudsvise lønnsoppgjør i NHO-området.

- Lønnsoppgjørene for medlemmene på våre områder i Delta vil bli avtalt med NHO etterhvert, sier nestleder i Delta, Trond Ellefsen, som er forhandlingsleder for Delta i NHO-forhandlingene.

Delta er part i avtaler i tre tariffområder i NHO:

  1. Ambulansearbeidere på ambulansestasjoner organisert i NHO gjennom Ambulanseforbundet i Delta
  2. Utrykningsfartøyenes Forening (UFF)
  3. Flyplassansatte ved Haugesund og Stord lufthavn organisert gjennom Delta Luftfart

I tillegg har Delta medlemmer som er omfattet av Funksjonæravtalen (avtale nr. 208) og medlemmer som er omfattet av Avtale for barnevern og rehabilitering (avtale nr. 536).

Ellefsen_og_Berger
FORHANDLERE: Nestleder Trond Ellefsen (til høyre) og spesialrådgiver på arbeidslivsavdelingen Sveinung Berger representerer Delta i årets forbundsvise oppgjør for medlemmer innenfor NHO-området. Foto: Siv M. Bjelland

Lønn viktig for å rekruttere

Tall fra KS viser at offentlig sektor har et stort og økende behov for arbeidskraft og kompetanse i årene fremover for å opprettholde dagens nivå på tjenestene. Størst behov er det i helse/sosial/omsorgssektoren og barnehagesektoren. For sykehusene og kommunehelsetjenesten har Statistisk Sentralbyrå gjort framskrivninger som viser at det kan bli stor underdekning av faglært personell.

Samtidig har koronakrisen vist hvor viktige nettopp disse yrkesgruppene er for å ivareta liv- og helse og å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

- Et viktig virkemiddel for å møte disse utfordringene er et lønnsnivå og en lønnsutvikling som bidrar til å rekruttere og beholde fagarbeidere og høyskoleutdannede til sektoren. For å sikre tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse, samt møte utfordringene rundt likelønn, kan det være behov for at sektoren over tid utjevner lønnsmessige skjevheter gjennom en bedre lønnsutvikling enn samfunnet for øvrig, sier Lizzie Ruud Thorkildsen.

Kompetanse og kvalitet

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at alt som har med arbeidsforholdet å gjøre kan tas opp. 

Delta er spesielt opptatt av kompetanse, og mener offentlig sektor har mye å gå på. 

- Det er viktig at våre medlemmer forblir attraktive på arbeidsmarkedet. Og da må arbeidsgiver ta sin del av ansvaret for at de klarer å henge med i utviklingen. Delta krever kompetanseplaner og kompetanseutvikling for alle, sier Ruud Thorkildsen.

En kartlegging som Arbeidsforskningsinstituttet AFI på oppdrag fra Delta viser at mye av læringen er lite tilrettelagt, virker tilfeldig, ressurskrevende og med lav utnyttelse.

Forskerne skriver at «det ligger et arbeidsgiverpotensial i bedre struktur, mål og planer ut fra virksomhetenes og de ansattes reelle og strategiske kunnskapsbehov». 

Det poengteres også at det er et lederpotensial i å involvere tillitsvalgte mer aktivt når det gjelder å legge læringsplaner, mobilisere eldre arbeidstakere og å strukturere og organisere implementeringen av uformelle og formelle læringstiltak.

- AFI-kartleggingen viser at mange arbeidsgivere er for tafatte og passive. Derfor krever vi nå et krafttak for kompetanse, sier Ruud Throkildsen.

NHO vil ha null-oppgjør

I forkant av årets lønnsoppgjør har det vært en rekke utspill fra abeidsgiversiden om at arbeidstakerne nå må vise mer måtehold enn noen gang. 

Lengst har ikke overraskende NHO-topp Stein Lier-Hansen gått. Han mener at «Offentlig ansattes viktigste bidrag til dugnaden, er å bli færre». I tillegg har representantskapet i NHO vedtatt å si nei til alle typer lønnstillegg. 

Lizzie Ruud Thorkildsen ble i likhet med mange andre svært provosert over NHO-toppens utspill.

«Resten av landet har klappet for og hyllet de mange heltene i offentlig sektor. Lier-Hansen vil takke med oppsigelser. Det er uverdig og uanstendig», sa Delta-leden da utspillet kom i juni.

LES HELE SAKEN: Lier-Hansen på ville veier.

- Vi har full forståelse for at arbeidsgiverne er bekymret for utvikling i arbeidsmarkedet. Det er vi også. Og ennå har vi ikke oversikt over de langsiktige virkningene av Korona-pandemien, sier Thorkildsen. 

Hun er samtidig klar på at det pandemien også har bevist hvor sårbare vi er som samfunn, og hvor avhengig alle parter i arbeidslivet er av hverandre for å få velferden til å fungere.

- Da er blir det feil medisin og si at mange av de som har sått i aller første linje for å bekjempe pandemien skal bli færre og svekkes. De må styrkes, sier Delta-lederen. 

LES OGSÅ: Deltas tariffpolitiske retningslinjer for perioden 2020-2022