Lønnsoppgjøret 2022: Gjennomslag for pensjonskrav i FUS-barnehagene

Lønnstillegg på mellom 11.000 og 22.200 kroner til alle. Partene er også enige om tilslutning til Fellesordningen for AFP fra 2024.

Hovedoppgjøret i FUS-barnehagene ble forhandlet 6.,9. og 10. januar.

Det økonomiske resultatet er på linje med oppgjøret i PBL-området og kommunal sektor, og har virkning fra 1. mai 2022. Særlig viktig for Delta var det å få innfridd kravet om en livsvarig AFP-ordning (Fellesordningen).

Delta forhandlet sammen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Oppgjøret i korthet

  • Lønnstillegg på mellom 11.000 og 22.200 kroner til alle, avhengig av stillingsgruppe og ansiennitet.
  • Ansiennitetsreglene for nyansatte er endret. Nå vil all tidligere offentlig og privat tjeneste godskrives for alle nyansatte, ikke bare for assistenter som tidligere. 
  • Økte satser på godtgjørelse for arbeid kveld, natt og helg. 

Resultater på pensjon oppsummert

  • Fellesordningen skal innføres senest 1.1.24 for 69-kullet og yngre.
  • Lønnskompensasjon videreføres til man kvalifiserer til AFP.
  • 68-kullet og eldre beholder tidligpensjons-AFP og lønnskompensasjon.

I forbindelse med endringene i tjenestepensjonen i 2017 fikk en del ansatte en lønnskompensasjon. Denne lønnskompensasjonen videreføres også for de som får privat AFP, fram til de kvalifiserer til uttak av AFP fra Fellesordningen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med våre rådgivere i Delta Direkte, mandag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta.

Om FUS

FUS er en privat barnehagekjede som omfatter 180 barnehager i 82 kommuner og har kontorer i Haugesund og Oslo. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Hver enkelt FUS-barnehage rundt omkring i landet er organisert som lokale aksjeselskap som rår over eget budsjett.

  • Delta har tariffavtale med FUS AS. Denne avtalen gjelder for alle Delta-medlemmer som er ansatt i disse barnehagene.
  • For Delta er det en viktig målsetting at ansatte i private barnehager skal ha lønns- og arbeidsvilkår minst på linje med deres kolleger PBL og i de kommunale barnehagene.