Pensjonsreformen i folketrygden

Stortinget vedtok i 2005 helt nye prinsipper for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. I den nye ordningen teller alle år med inntekt med, og pensjonen øker ved senere uttak.

Samtidig ble det mulig å ta ut pensjon allerede fra 62 år, men tidlig pensjonsuttak medfører varig lavere pensjon, da pensjonsutbetalingene blir fordelt over flere år.

Bakgrunnen for endringene er at det kommer en sterk økning i antallet alderspensjonister i årene fremover, samtidig som det blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Man ville derfor stimulere til at folk sto lenger i arbeid ved at pensjonen økte ved senere uttak. Samtidig ble det vedtatt to vesentlige innsparinger i form av innføring av såkalt levealdersjustering og nye regler for regulering av pensjoner under utbetaling.

Levealdersjusteringer

Levealdersjustering innebærer at pensjonen man har opptjent blir justert i henhold til det enkelte årskulls forventede levealder på uttakstidspunktet. Etter hvert som den gjennomsnittlige levealder i samfunnet øker og det dermed blir flere år å fordele den opptjente pensjonen over, vil det enkelte årskull få litt mindre i pensjon enn det foregående fra en gitt uttaksalder. Eventuelt må yngre jobbe ut over fylte 67 år for å få den samme pensjonsytelsen som før.

Endret regulering innebærer at de som mottar alderspensjon får en dårligere regulering av pensjonen sin enn tidligere. Pensjoner under utbetaling (dvs når du er pensjonist) skal nå reguleres med lønnsveksten (G) fratrukket 0,75 prosent (mot tidligere i takt med G).

Endringer i offentlig tjenestepensjon

Stortinget vedtok som et ledd i Pensjonsreformen at også offentlige tjenestepensjoner skulle omfattes av bestemmelsene om levealdersjustering og endret regulering. Som en følge av dette ble det i juni 2009 inngått en avtale mellom partene i offentlig sektor om videreføring av gjeldende regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor, men med de to nevnte elementer.

Det ble samtidig innført en individuell garanti for rettigheter som var opptjent i tjenestepensjonsordningene pr 1.1.2011, som skulle skjerme de eldre kullene for full effekt av levealdersjusteringen.

Født før eller etter 1959?

Alle som er født før 1.1.1959 er derfor garantert en samlet pensjonsytelse på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år ved 30 års opptjening.

For personer født i 1959 og senere vil levealdersjusteringen slå inn. Regjeringen har signalisert at den vurderer å fase ut den individuelle garantien, men regler for dette er ennå ikke vedtatt. Følgelig er det uklart når levealdersjusteringen vil slå fullt inn. Regler om samordning av offentlig tjenestepensjon med folketrygden for årskullene som skal få ny alderspensjonsordning (1954-kullet og senere årskull) er heller ikke vedtatt.

Levealdersjusteringen fører imidlertid til at samlet pensjonsytelse vil synke for årskullene fra 1959 og utover.