Ferie – hva har du rett til? Spørsmål og svar

Ferie – hva har du rett til? Spørsmål og svar
Foto: Colourbox

Hva om du blir syk i sommer? Eller hva skjer dersom flyet ditt blir kansellert? Her får oversikt over ferierettighetene dine.

Advokat i Delta, Linn Tjensvold, svarer i denne artikkelen på spørsmål om ferierettighetene dine.  

Spørsmål og svar om sommerferien 2022

 1. Hvis flyet ditt kanselleres og det ikke er andre muligheter for reise hjem som gjør at du rekker jobb, så er dette forhold utenfor din kontroll. Derfor skal dette ikke medføre konsekvenser for arbeidsforholdet ditt, men du må snarest mulig ta kontakt med arbeidsgiver.  

  Ved å gi arbeidsgiveren informasjon, kan arbeidsgiver bedre ivareta driften når du fortsatt må være borte.  

  Da kan du også finne løsninger med arbeidsgiver på hvordan det ekstra fraværet ditt skal løses. Hvis du fortsatt har ferie eller avspaseringsdager til gode, så må du være forberedt på å ta i bruk disse. Dersom du ikke har ferie til gode, kan dere ha dialog om ulønnet permisjon. Dersom du har arbeid som lar seg utføre fra der du er, og du har med deg det nødvendige utstyret for arbeidsutførelse, kan du ha dialog med arbeidsgiver om muligheten til å jobbe fra der du er inntil du får reist hjem. 

 2. Kansellerte og innstilte reiser som skyldes streik, mangel på personale eller fly, dekkes ikke av forsikringen.

  Hva kan du selv gjøre?
  Kontakt flyselskapet eller reisearrangøren for å avklare hva de kan bistå med. 
  Du har krav på å få pengene tilbake for en kansellert reise. Alternativt har du krav på ombooking.

  Les mer hos Gjensidige.

 3. Dersom du har bestilt hotell eller leiebil som du ikke får benyttet, må du kontakte hotellet, reisearrangøren eller utleiefirmaet for avbestilling eller ombooking. Dette dekkes ikke av reiseforsikringen.

  Du kan også kontakte Forbrukerrådet for råd og veiledning, eller kortselskapet dersom reisen er kjøpt med kredittkort.

  Les mer hos Gjensidige.

 4. Hvis du er syk, så gir dette rett til utsettelse av ferie dersom arbeidsgiver varsles i tide og kravet dokumenteres med legeerklæring. Hvis du får behov for å utsette ferien, må du dermed gjøre følgende:  

  • Oppsøk lege snarest og be om sykmelding. 
  • Sørg for varsling til arbeidsgiver så snart som mulig. Etter ferieloven skal dokumentasjonen, kravet og legeerklæringen fremsettes til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag du skal ha før ferien. Hvis du blir syk i ferien, må dokumentasjonen, kravet og legeerklæringen etter ferieloven fremsettes når arbeidet gjenopptas. Vårt råd er at varsling skjer så snart som mulig, også før arbeidet gjenopptas.
 5. Vilkårene for endring av allerede fastsatt ferie er strenge, og det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene er oppfylte. Arbeidsgiver kan bare avlyse eller endre din fastsatte ferie dersom dette er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører «vesentlige driftsproblemer», og det ikke kan skaffes stedfortreder.

  Arbeidsgiver plikter å drøfte en eventuell endring av ferien før beslutning fattes. Du har rett til å la deg bistå av tillitsvalgte i drøftingen. Du kan ha rett til erstatning for merutgifter som følge av omlegging av ferien.

 6. Hvis du ønsker avklaring på når du skal ha ferie, bør du være aktiv og ta initiativ ovenfor arbeidsgiver.

  Målet er at du og arbeidsgiver skal bli enige om når du skal ha ferie. Her er en oversikt over hva arbeidsgiver bestemmer og hvilke rettigheter du har, hvis dere ikke blir enige:

  • Du har ifølge ferieloven krav på tre uker sammenhengende fri i hovedperioden for ferie (1/6 - 30/9), men i utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer når i perioden du får ferie.
  • 7 virkedagers restferie har du rett til å ta sammenhengende, men i utgangspunktet er det arbeidsgiver som bestemmer når i perioden du får ferie.
  • Den femte uka kan arbeidsgiver styre, men dersom den er tariffestet kan du kreve at den tas samlet.


  Etter ferieloven kan du kreve å få beskjed om fastsetting av ferie «så tidlig som mulig, og senest to måneder før ferien tar til». Men her kan arbeidsgiver vise til «særlige grunner» og dermed fravike dette kravet. I slike tilfeller er det viktig at du, gjerne i samarbeid med din tillitsvalgte, påpeker at for sen fastsetting er uryddig. Særlig dersom du mener at «særlige grunner» ikke foreligger. 

  Senioruka bestemmer arbeidstaker over, og om den kan tas som en uke eller fordelt. Dersom den tas fordelt, er meningen ikke at du skal komme ut av det med flere dager enn om du tok den samlet. Det kan være lurt å sjekke om det står noe i arbeidsavtalen din, fordi det kan avtales at arbeidsgiver bestemmer når den tas.  

 7. Alle har minimum fire uker og en dag, dette følger av ferieloven. Ferie regnes i virkedager som er alle kalenderdager unntatt søn-, helge- og høytidsdager. Det vil si at alle har 25 virkedager ferie.

  Tariffavtalene sier at alle skal ha en femte ferieuke. Dette er også adoptert av mange virksomheter som ikke har tariffavtale. I praksis betyr dette at mer enn 90 prosent av alle arbeidstakere har fem uker ferie - altså 30 virkedager.

  Fyller du 60 år i år har du i tillegg krav på en ekstra ferieuke. Den såkalte «senioruka».

  Du kan også ha med deg ferie fra foregående kalenderår. Ferie overføres automatisk om den ikke tas ut. Se eget spørsmål og svar om overføring.

 8. Du som jobber i en turnus med gjennomsnittsberegning, vil ha varierende antall arbeidsdager de enkelte ukene. Det gjør at det totale antallet arbeidsdager i ferieperioden kan bli ulikt, alt ettersom hvilke uker i turnusen du har ferie. Dette gjør at du kan komme «godt ut» eller «dårlig ut» med tanke på antall arbeidsdager som ligger i perioden.

  Det er ingen formel på hvordan dette regnes ut, men her må arbeidsgiver vise godt skjønn. Kommer du «dårlig ut» i hovedferien, bør restferien legges slik at du kommer «bedre ut». Det vil si at restferien legges på en uke som inneholder flere arbeidsdager. Alternativt at du kommer bedre ut neste år. Et godt råd er at du har skriftlig dialog med arbeidsgiver om dette, for å avklare forventningene om å «gi og ta» for kommende ferier.

  Husk også at det finnes bestemmelser i ferieloven om rett til tilleggsfritid. Det kan du lese mer om her:

 9. Feriefritiden for deltidsstillinger er lik som for heltidsstillinger. Det skal ikke foretas noen matematisk beregning av feriefritiden i forhold til stillingsstørrelse. Hvis du for eksempel jobber 60 prosent, der tre dager i uka er arbeidsdager, så vil hele uka regnes som en ferieuke. Dette gjelder også dem som er deltidssykmeldte.

 10. Feriepengene du får i år blir beregnet ut fra hva du tjente i fjor. 

  Ferieloven skiller mellom feriepenger og feriefritid. Ferie er fritid uten lønn. Feriepenger skal erstatte lønnen når du tar ferie. 

  Ferieloven gir rett til feriepenger fra arbeidsgiver med minst 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dette gjelder for deg som har 25 virkedager ferie, det vil si 4 uker og 1 dag. Er du over 60 år med og har rett til en ekstrauke, økes prosentsatsen til 12,5 prosent. 

  De fleste av Deltas medlemmer er omfattet av tariffavtaler eller har individuelle avtaler som gir rett til 30 virkedager ferie (5 uker). Prosentsatsen for utbetaling av feriepenger er da 12 prosent av feriepengegrunnlaget. Er du over 60 år og har en sjette ferieuke, er satsen 14,3 prosent. 

  På lønnslippen for desember og på årsoppgaven fra arbeidsgiver ser du hvor mye du har opparbeidet deg i feriepenger fra arbeidsgiver. Dette kalles feriepengegrunnlaget. Vær oppmerksom på at hvis du har 5 uker ferie eller mer, så trekkes det noe fra feriepengegrunnlaget fordi feriefraværet ditt er lengre enn det du vanligvis arbeider en måned.  

 11. Ferieloven angir at feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver i fjor, blir utbetalt siste vanlige lønningsdag før ferien. Du kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Hvis ferien deles opp, skal feriepengene fordeles tilsvarende.

  Forskning viser at de fleste virksomheter utbetaler feriepengene i juni (eller juli), uavhengig av når ferie faktisk avvikles. Dette er for så vidt et kjent fenomen, selv om ferieloven regulerer dette annerledes.

  I KS (kommunene), Staten, Oslo kommune, Virke, Spekter (helseforetakene) og andre tariffområder hvor Delta er part, er det avtalt at feriepengene blir utbetalt i juni, noe ferieloven åpner for tariffavtale om.

  For virksomheter uten tariffavtale kan det være et teoretisk sprik mellom lovens ordlyd og det som er den vanlige praksis for utbetaling. Dette vil bare komme på spissen dersom ordningen med utbetaling i juni gir dårligere rettigheter for arbeidstakeren, siden ferieloven skal sikre arbeidstakerne minimumsrettigheter.

 12. Ja, du kan ta ut ferie selv om du ikke har opptjent feriepenger hos arbeidsgiver.

  Dersom du starter i jobb hos ny arbeidsgiver senest 30. september i ferieåret, har du rett til full feriefritid. Når du starter i jobben etter 15. august, har du rett til full feriefritid, men du har ikke rett til å ta ut ferie tre uker sammenhengende i hovedferieperioden frem til 30. september.

  Starter du etter 30. september, har du rett til seks virkedager feriefritid (1 uke). Har din arbeidsplass ferie, har du også rett til å ta den avtalefestede ferien.

  Det er viktig å være klar over at når du tar ut ferie uten at du får feriepenger, får du ikke lønn for den perioden.

  Du kan motsette deg å ta ferie hvis du ikke har vært i jobb året før og dermed ikke har opparbeidet deg feriepenger. Innstilles driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan du likevel pålegges å avvikle ferie hvis det ikke er mulig å gjøre annet arbeid.

 13. Feriefritid skal avvikles som vanlig når du er permittert. Du skal melde fra om ferieavviklingen til NAV. Når du er satt opp på ferie, skal arbeidsgiver utbetale feriepenger du opptjente hos arbeidsgiver i fjoråret.

  Mange arbeidstakere er i en situasjon hvor de har liten eller ingen feriepengeopptjening fra arbeidsgiver for fjoråret, på grunn av permitteringer. Det er innført opptjening av feriepenger på dagpenger. Detaljene i ordningen finner du informasjon om her:

  Har du søkt eller mottar dagpenger? | www.nav.no

 14. Det er arbeidsgivers ansvar at ferie avvikles i løpet av året, og arbeidsgiver bør være aktiv i ferieplanleggingen.

  Hvis du ligger an til å ha feriedager til gode, kan du avtale med arbeidsgiver at inntil 12 virkedager (2 uker) overføres til neste år.

  Hvis du ikke får slik avtale, har du fortsatt rett til å overføre alle gjenstående feriedager (også utover 2 uker) til neste år. Dette fordi arbeidsgiver bryter ferielovens bestemmelser ved å ikke sørge for at du har avviklet ferien i løpet av året.

  Arbeidsgiver som ensidig fastsetter ferie skal i utgangspunktet varsle deg om uttak senest 2 måneder før ferien tar til. Jo nærmere slutten av året du kommer uten at arbeidsgiver planlegger ferie, dess riktigere blir det at ferie overføres og ikke bes avviklet. Det beste er uansett at du og arbeidsgiver har dialog om og planer for ferieavviklingen, samt hva som skal overføres og hva som skal tas i år. 

  Ferie skal utsettes til neste år dersom du er i full sykmelding eller permisjon (for eksempel foreldrepermisjon).

 15. Ferielovens formål med ferie er at du skal ha fri, ikke at du skal ha penger i stedet. Derfor er lovens klare hovedregel at ferie ikke kan utbetales. I noen situasjoner kan ferie utbetales:

  Den femte ferieuka kan du og arbeidsgiver avtale at utbetales, dersom dere begge synes det er en god løsning.

  Dersom du skal slutte og dersom ferie ikke avvikles i oppsigelsestiden, skal den utbetales.