Kvoter og karantener begrenser midlertidige ansettelser

Bedriftene har en generell adgang til å ansette midlertidig for en periode på inntil 12 måneder etter arbeidsmiljøloven (aml) § 14-9 f).

 

Dette kalles ansettelse på generelt grunnlag. Dette være for å utføre både tidsbegrensede og varige oppgaver. Det kreves altså ingen særskilte grunner for at midlertidig ansettelse kan benyttes. Dette ble endret i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015.

Denne adgangen begrenses på to måter:

1.     Det inntrer en karantene på 12 måneder etter arbeidsforholdets slutt

2.     En kvote begrenser hvor mange man kan ansette på dette grunnlaget.

Kvote

Det kan maksimalt ansettes 15 % midlertidige på generelt grunnlag innen virksomheten, men likevel alltid èn. Virksomheten er den juridiske enhet. En kommune er en virksomhet. Ved beregning av kvoten tar man utgangspunkt i antall arbeidstakere ansatt i virksomheten, og altså ikke årsverk. Både hel- og deltidsstillinger telles med, og både faste og midlertidige stillinger. Også de som skal ansettes midlertidig på generelt grunnlag telles med. Innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere inkluderes ikke. De som er i permisjon telles ikke med, men har de vikarer, telles vikarene naturligvis med.

Beregning av kvoten skal foretas på tidspunktet for ansettelse av den enkelte arbeidstaker. Dette betyr at arbeidsgiver må foreta en opptelling for hvert enkelt ansettelsesforhold som skal inngås på generelt grunnlag for å se om man fortsatt er innenfor 15 % grensen. Men hva som skjer etter at arbeidsforholdet er inngått, får ikke betydning for grensen. Det vil alltid være svingninger i bemanningen i virksomheten. Dersom det skjer en nedbemanning etter ansettelsen, eller at ansatte sier opp selv, slik at man isolert sett kommer under grensen for kvoten på 15 %, blir ikke foretatte ansettelser ulovlig av den grunn.

Brudd på kvote

Brudd på kvote skjer når det på tidspunkt for ansettelsen er mer enn 15 % ansatte på generelt grunnlag. Dette gjelder selv om hver enkelt ansettelse isolert sett er lovlig. Dersom arbeidsgiver ansetter flere på generelt grunnlag enn det som er tillatt etter kvoten, er det den ansettelsen som gjør at kvoten brytes som gir søksmålsrett. Dette kan være en eller flere. Hovedregelen etter gjeldende rett er slik at om vilkårene for å inngå midlertidig ansettelse ikke er oppfylt, så har man krav på fast ansettelse. Hovedregelen er snudd i «kvotetilfellene», slik at det skal «særlige grunner» til for å få fast ansettelse, jfr ny § 14-11 (1), 3 pkt. Dette kan være i klare misbrukstilfeller, for eksempel der det er ansatt mange flere enn kvoten tilsier, eller at arbeidsgiver over lengre tid har brutt kvoten selv om det ikke gjelder mange. Selv om det skal «særlige grunner» til å kunne få dom for fast ansettelse, så vil man kunne kreve erstatning på vanlig måte. Dette gjelder både økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Det er en ny bestemmelse fra 1. juli som gir Arbeidstilsynet hjemmel til å treffe vedtak om brudd på kvote, slik at det ulovlige forholdet opphører. Slike saker kan altså meldes inn til tilsynet. De har imidlertid ikke kompetanse til å vedta at et slikt midlertidig arbeidsforhold skal være fast.

Karantene

Midlertidig ansettelse på generelt grunnlag kan avtales inntil 12 måneder. Det er adgang til å forlenge innenfor 12 månedersperioden hvis det først er avtalt kortere periode, men da må dette gjøres før arbeidsforholdet opphører.

Etter at arbeidsforholdet er opphørt, inntrer en karantene på 12 måneder for «arbeid av samme art».

Dersom arbeidstaker selv sier opp før utløpet, blir det ingen karantene. Heller ikke om arbeidstakeren arbeider ut avtaleperioden, men så sier nei til fast ansettelse, eller til midlertidig ansettelse på annet grunnlag i § 14-9. Dersom arbeidsgiver viderefører arbeidsforholdet til enten fast eller midlertidig på annet grunnlag, inntrer heller ingen karantene for dette arbeidsforholdet.

Karantenen starter dagen etter arbeidsforholdet er opphørt, og varer i 12 måneder. Dette selv om den midlertidige ansettelsen bare varte i for eksempel 3 måneder.

Hva da når det ansettes flere på generelt grunnlag til å utføre arbeid av samme art, og disse ikke ansettes samtidig? Dersom arbeidsgiver vil ansette flere på generelt grunnlag til å utføre arbeid av samme art, må dette gjøres innen det først inngåtte arbeidsforholdet er avsluttet. Alle ansettelsene som er inngått innen denne tidsperioden får løpe helt ut. Dette betyr at den som ble ansatte «på tampen» av det først inngåtte arbeidsforholdet, vil ha sitt midlertidige ansettelsesforhold i behold langt ut i karanteneperioden. Dersom man først har inngått et midlertidig arbeidsforhold på 12 måneder på generelt grunnlag, så kan det kun ansettes nye på generelt grunnlag (for arbeid av samme art) innenfor disse 12 månedene. Har man så ansatt en eller flere innen denne perioden, så løper det en ny karantene på 12 måneder ettersom disse avsluttes og ikke videreføres på andre grunnlag. Man kan altså ha flere karanteneperioder som løper samtidig. Arbeidsgiver kan ikke ansette på nytt på generelt grunnlag for arbeid av samme art i karanteneperioden.

Karantene gjelder i utgangspunktet for hele virksomheten, men området for karantenen kan begrenses til enheter med minst 50 ansatte. Kravet er at enheten er avgrenset organisatorisk, og har en realitet over tid. Så selve begrepet «virksomhet» er altså annerledes for karantenebestemmelsen enn for kvotebestemmelsen.

Arbeid av samme art

Arbeid av samme art er ikke bare identiske oppgaver som personen har utført, men det må foretas en konkret vurdering, hvor det ses etter samme og likeartede oppgaver. Man tar utgangspunkt i faktisk utførte arbeidsoppgaver i det arbeidsforholdet som utløste karantenen. Ligner disse oppgavene på den ansettelsen arbeidsgiver vil foreta nå? Ville oppgavene naturlig kunne vært pålagt den foregående midlertidige ansatte, og er disse av artsmessig samme karakter? Det er ikke avgjørende når på døgnet arbeidet utføres, men kan være et moment. Man kan se på ansvar og stillingsnivå, utdanning og kompetanse. Hvis man etter en konkret vurdering av disse momentene kommer til at den nye ansettelsen vil dreie seg om arbeid av samme art som de oppgaver den midlertidige som utløste karantenen gjorde, så gjelder det en karantene for dette arbeidet.

Brudd på karantenereglene

Her er hovedregelen at den som ansettes i en karanteneperiode vil ha krav på fast ansettelse. Dette er altså annerledes enn ved brudd på kvote der det kreves «særlige grunner» for fast ansettelse. Man kan også ha krav på erstatning, både for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Det er ikke adgang til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden for midlertidig ansatte på generelt grunnlag.