Energistreiken over, slik ble resultatet

 Energistreiken over, slik ble resultatet

Streiken i energisektoren er over. Partene kom til enighet om et resultat tidlig tirsdag kveld 8. november.

Streiken har vart siden 23. september. Delta har hatt mer enn 50 streikende i konflikten. 

Løsningen som er vedtatt innebærer at plikten til å gå beredskapsvakt fjernes fra tariffavtalen. Dermed blir det opp til partene lokalt å finne lokale løsninger for gjennomføring av beredskapsvakter fremover.

- Vi har kommet frem til en løsning som er til å leve med. Jeg vil rette en stor takk til de streikende som har stått på gjennom en lang streik, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Det vanskeligste temaet under meklingen har vært avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Når det gjelder økonomi ble minstelønnssatsene og vaktgodtgjøringene økt.    

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt)

Dette var hovedtemaet under meklingen. KS Bedrift krevde at omregningsfaktoren skulle endres fra tariffavtalens 1/5 til arbeidsmiljølovens minstestandard 1/7. Arbeidstakersiden krevde tariffestet at hovedregelen fortsatt skulle være 1/5. Med meklerens hjelp er følgende avtalt mellom partene:

  • For det første fjernes plikten til å delta i beredskapsvakter fra tariffavtalen.
  • For det andre oppstilles en drøftingsplikt med tillitsvalgte når lokale arbeidstidsordninger som arbeidsgiver har fastsatt skal endres i fremtiden. Ved uenighet kan begge parter fremme saken til Arbeidstilsynet.

Dette innebærer at vakt og beredskap blir frivillig fra.1. januar 2017. Om bedriftene ønsker seg en avtale om hjemmevakt må dette avtales med de tillitsvalgte – og da må det også være enighet om innholdet i vakta.

Ny §5-6 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet forstås en vaktordning der arbeidstakeren er tilgjengelig og kan varsles på den måten arbeidsgiver finner hensiktsmessig. For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet gjelder arbeidsmiljølovens § 10-4 (3).

Bedrifter som, uten å ha inngått lokal avtale om det, har en annen omregningsfaktor enn lovens hovedregel, må drøfte endring av denne med tillitsvalgte i bedriften. Det vises til Hovedavtalens del C § 3-1.1.

Dersom en av partene velger å fremme saken for Arbeidstilsynet, og dette gjøres innen tre uker etter drøftingsmøtet, skal eventuell endring utstå til Arbeidstilsynet har truffet vedtak i saken.

Behovet for og omfang av vaktordninger skal drøftes med de tillitsvalgte før vaktordning iverksettes og vaktplan utarbeides.

Vaktordningen skal innarbeides i en plan, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-4 og 10-5.

Endring i § 5-6.4 Deltakelse på vakt

De ansatte plikter å delta i de vaktordningene som blir etablert. Denne setningen fjernes fra 01.01.2017.

Minstelønnssatsene

Partene har avtalt at minstelønnen for de normerte stillingene gjennomgående heves med 10 000 kroner med virkning 1. juli 2016. Unntatt herfra er unge arbeidstakere/ferievikarer som heves med 5 000 kroner. 

Stillingsbetegnelse

Ny minstelønn 1.7.2016

Arbeider

348 120  

Arbeidsleder

366 120

Elektromaskinist/Energioperatør

390 120

Energimontør

390 120

Fagarbeider

361 120

Merkantilmedarbeider

359 120

Maskinmester

387 120

Sekretær

364 120

Servicemedarbeider

348 120

Unge arbeidstakere/ferievikarer

222 315

  • Timelønnen for alderspensjonister heves fra 186 kroner til 191 kroner per faktisk arbeidet time fra 1. juli 2016. 

Lokale forhandlinger

  • Det skal gjennomføres ordinære lokale forhandlinger i energibedriftene med hjemmel i §3-4.2.
  • Virkningstidspunkt for lønnstillegg er 1.juli 2016..
  • Ved uenighet om lokalt oppgjør er fristen for å anke saken inn for de sentrale parter 15. desember 2016.

Vakttillegg

  • Kompensasjonen for overordnet vakt økes fra 395 kroner per vaktdøgn til 420 kroner.
  • Kompensasjonen for underordnet vakt økes fra 225 kroner per vaktdøgn til 245 kroner.

Av øvrige resultater nevnes:

§9 Lønn under avtjening av militærtjeneste o.l.

Arbeidstakere med og uten forsørgelsesbyrde likestilles. Det innebærer at arbeidstakere uten forsørgelsesansvar, som etter gammel bestemmelse kun fikk 1/3 fast lønn, også skal ha full lønn med fradrag av godtgjørelse fra militære myndigheter.

Sentralt og lokalt lønnsoppgjør

«De sentrale parter vil vise til §3-4, hvor det fremgår at tarifforhandlingene består av et sentralt og lokalt oppgjør. Det understrekes at den totale lønnsveksten skapes med disse forhandlingsbestemmelsene, og at de lokale forhandlingene er et vesentlig element i lønnsdannelsen.»

Tvister etter konflikt
Partene er enige om å bilegge alle tvister og kontroverser mellom de lokale partene som følge av streiken. Dette er likevel ikke til hinder for at evt. uenigheter oppstått mens streiken pågikk om forståelsen av avtaleverket, kan behandles iht. Hovedavtalens bestemmelser om tvistebehandling.

Streiken har vært langvarig, men viktig. Delta henstiller til at konstruktivt samarbeid fra alle parter nå gjenopptas lokalt, ikke minst når det gjelder arbeidet med å bli enige om gode og forutsigbare arbeidstidsordninger på den enkelte arbeidsplass.

I tillegg til Delta har EL og IT forbundet og Fagforbundet vært i streik.

For ytterligere informasjon om resultatene henvises det til Riksmeklerens møtebok som du finner her: Riksmeklerens møtebok og Meklerens forslag.