Enighet med KS om arbeid i høytider

håndtrykk

Det har over lengre tid vært reist saker mot KS i forbindelse med helg- og høytidsturnus. Delta, NSF og Fagforbundet stevnet KS for Arbeidsretten med utgangspunkt i ulike konkrete saker fra kommunene. Forliket med KS slår nå fast hva som danner rammene for helge- og høytidsplanlegging.

Endringer i en grunnturnus som er inngått med tillitsvalgte vil kreve ny avtale med tillitsvalgte. Det kan ikke inngås avtaler med den enkelte ansatte når turnus allerede er inngått eller må inngås med tillitsvalgte. Fritid på røde dager skal gis med lønn, også dersom det ikke foreligger avtale med tillitsvalgte om høytidsturnus. Blir dagen ensidig flyttet, skal ny arbeidsdag kompenseres etter reglene om overtid HTA § 1 kap 6.

B-rundskriv 12/2009 vil bli endret i tråd med forliket. Forliket gir krav på etterbetaling for dem som ikke har fått behandlet helge- og høytidsfridager i tråd med protokollen. Det vil bli sendt ut veiledende informasjon til Delta servicesentre for videre oppfølging overfor de tillitsvalgte.

Delta er glad for denne enigheten, som vi håper vil bidra til ro rundt hvordan arbeidstid og fritid skal fastsettes når helg- og høytidsturnus utarbeides lokalt.

Oppsummering av enighetsprotokollen:

  • En avtale om gjennomsnittsberegning av røde dager kan inngås mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.
  • En løpende turnusplan/-avtale inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt kan ikke forandres gjennom en individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om gjennomsnittsberegning av røde dager.
  • Dersom den løpende turnusplanen må endres i høytiden, må dette gjøres gjennom etablering av en ny plan/høytidsturnus eller gjennom bruk av forskjøvet arbeidstid.
  • En turnusplan/høytidsturnus som forutsetter avtale med tillitsvalgte kan ikke gjennomføres uten at enighet er oppnådd.
  • Alternativt kan partene lokalt inngå avtale om forskjøvet arbeidstid, jf HTA kap. 1 § 6.8. Oppnås ikke lokal eller sentral enighet om forskjøvet arbeidstid, godtgjøres arbeid utover oppsatt turnusplan/arbeidsplan etter reglene om merarbeid/overtid jf. HTA kap. 1 § 6.
  • Dersom den gjeldende turnusplanen blir ulovlig å praktisere i høytiden, må den ansatte gis fri med lønn etter HTAs bestemmelser. Tilsvarende gjelder i de tilfeller arbeidstaker gis fri fordi driften tillater en ytterligere reduksjon i bemanningen.
  • Partene er som en omforent løsning, enige om at de endringer som arbeidsgivere pr inngåelse av denne protokoll har utført i ansattes løpende turnusplan/arbeidsplan i forbindelse med høytidene, uten å følge prosedyrene ovenfor, godtgjøres med ordinær timelønn for den tid vedkommende skulle arbeide etter den opprinnelige turnusplanen.

Les forliket i sin helhet her.

Tips en venn